Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

Adnoddau Defnyddiol

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan

Adnoddau wedi’u datblygu gan Dîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan.

Tîm Awtistiaeth Rhithwir – Cyngor Cymwynasgar Covid-19 (Diweddarwyd – Awst 2021):

I lawr lwytho’r ddogfen Word cliciwch ar y testun hwn

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Colled a Galar (Gorffennaf 2021).  

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho’r dogfennau geiriau canlynol:

Taflen gyngor

Canllaw Byr – Rhai pethau pwysig i’w cofio wrth helpu a siarad ag unigolyn awtistig pan fo aelod o’u teulu neu rywun pwysig iddyn nhw wedi marw.

Myfyrdodau unigolyn Niwronodweddiadol a Seicolegydd a chyfaill a chydweithiwr unigolion awtistig.

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Profi, Olrhain a Diogelu (TTP): y broses yng Nghymru wedi’u hegluro (Mai 2021):

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Canllawiau Dychwelyd i’r Ysgol i Rieni/ Gofalwyr (Mawrth 2021):

I lawr lwytho’r ddogfen Word cliciwch ar y testun hwn

Pasbort Iechyd (Diolch HDUHB am atgynhyrchu)

I lawrlwytho dogfen eiriau cliciwch ar y testun hwn

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Pryder a Phobl Ifanc, 10 Awgrym Da (Chwefror 2021):

I lawrlwytho dogfen eiriau cliciwch ar y testun hwn

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Gwybodaeth fuddiol – y brechlyn (Ionawr 2021):

I lawr lwytho’r ddogfen Word cliciwch ar y testun hwn

Tîm Awtistiaeth Rithwir – ‘Cwsg Nos Da’ (Hydref 2020):

Oedelion

Plant a phobl ifanc

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Beth Rydych Chi’n Gallu Gwneud:

Beth Rydych Chi’n Gallu Gwneud/ Beth Sydd Ddim yn Eich Rheolaeth

Gwybodaeth Ychwanegol

Tîm Awtistiaeth Rithwir – Rhestr Lawn o Adnoddau Cynorthwyol yn ôl Categori:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Gwaith Clwm y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol & National Autistic Society

Cyfres o adnoddau a ddatblygwyd ar y cyd gyda NAS.

Masgiau Wyneb – Llythyr Clawr:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Masgiau Wyneb – Canllawiau:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Masgiau Wyneb – Taflen Ffeithiau:

I lawr lwytho’r ddogfen Word cliciwch ar y testun hwn

Masgiau Wyneb – Mewnosodiadau Argraffu:

I lawr lwytho’r ddogfen Word cliciwch ar y testun hwn

Mae hefyd gan NAS dudalen wybodaeth Covid-19 ar eu gwefan: www.autism.org.uk/services/helplines/coronavirus.aspx

Cyflyrau sy’n Cyd-ddigwydd

Gwybodaeth ar gyfer pobl sydd â chyflyrau sy’n cyd-ddigwydd fel Anabledd Dysgu.

Cefnogi plant gydag Anableddau Dysgu ac ASA i ymdopi gydag ynysu yn sgil COVID-19:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Tudalen wybodaeth Covid-19 ADC (Saesneg yn unig):

https://www.ldw.org.uk/project/coronavirus/

Llesiant

Gwybodaeth llesiant ar gyfer pob oedran.

Coronavirus Information and Advice (Saesneg yn unig):

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/coronavirus/

Coronanxiety support & resources (Saesneg yn unig):

https://www.anxietyuk.org.uk/coronanxiety-support-resources/

COVID-19 fact sheets, information, and advice (Saesneg yn unig):

www.facebook.com/autismwellbeinguk/

https://twitter.com/AutWellbeing

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru:

0800 132 737

http://callhelpline.org.uk/

Cyrsiau am ddim i wella’ch dealltwriaeth o effaith seicolegol COVID-19 (Saesneg yn unig):

https://www.futurelearn.com/courses/psychological-impact-of-covid-19

Adnoddau i egluro pam mae angen i rywun fod yn yr awyr agored os ydynt yn cael eu herio:

Cadw Pellter Corfforol nid Pellter Cymdeithasol:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

© 2020 Rachel Cook, Gwasanaeth Mabwysiadu

Llyfr wedi’i ysgrifennu a’i ddarlunio gan aelod o staff yn y gwasanaeth mabwysiadu i helpu i gefnogi plant a allai fod yn bryderus am ddychwelyd i’r ysgol yn ystod y pandemig:

Dewi’r Diogyn yn mynd yn ôl i’r ysgol 

Adnoddau i Rieni/ Gofalwyr a Gweithwyr Proffesiynol yn ystod COVID-19 (Saesneg yn unig):

https://www.schudio.tv/collections?category=health-social-wellbeing

Gwybodaeth a chymorth Coronafeirws i bobl Cymru. Yn darparu dolenni defnyddiol ar gyfer gwybodaeth ardaloedd lleol, buddion, trafnidiaeth, a mwy:

https://seneddymchwil.blog/2020/03/17/coronafeirws-cefnogaeth-etholaethol/

Canllawiau Hunangymorth UCL “Ymdopi â’r Coronafeirws” (Saesneg yn unig):

http://www.copingwithcoronavirus.co.uk/self-help-guides.html

Ymchwil UCL “Autistic adults are in silent crises during the Covid-19 lockdown” (Saesneg yn unig):

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Llesiant Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)

Gwybodaeth llesiant a COVID-19 ar gyfer cymunedau BAME yng Nghymru.

Cefnogaeth Rithwir (Saesneg yn unig):

https://www.a2ndvoice.com/

Gwybodaeth y Llywodraeth

Gwybodaeth COVID-19 gan sefydliadau allweddol fel Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

10 Awgrym i helpu rhieni a gofalwyr babanod a phlant ifanc yn y cartref (addas o enedigaeth i 4):

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Cadw Pellter Corfforol nid Pellter Cymdeithasol:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Cyfrinair Ysbyty / Pasport Iechyd:

Mae pasbort iechyd yn ddogfen sy’n darparu gwybodaeth bwysig sydd ei hangen ar weithwyr proffesiynol wrth ofalu am rywun ag anabledd dysgu, cyflwr iechyd hirdymor a materion iechyd meddwl, neu sy’n awtistig tra yn yr ysbyty.

Mae’r ddogfen yn cynnwys system goleuadau traffig; Coch – pethau y mae’n rhaid i chi eu gwybod amdanaf fi, Ambr – pethau sy’n bwysig i mi, Gwyrdd – fy hoff a’m cas bethau. Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad at basbort iechyd generig a addaswyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Datblygwyd Pasport Iechyd hefyd gan NAS, mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan (Saesneg yn unig):

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/physical-health/my-health-passport

Ymateb Llywodraeth DU (Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol) (Saesneg yn unig):

www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

Hyrddiad Gwybodaeth Arbennig Coronafeirws wedi’i Ddiweddaru:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn

Gwefan GIG 111 Cymru Info Burst Mehefin 2020:

I lawr lwytho’r ddogfen PDF cliciwch ar y testun hwn