Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gwybodaeth am gynllun gwreiddiol Weli Di Fi?

Rydym yn gobeithio hyrwyddo dealltwriaeth am awtistiaeth a’r gallu i’w dderbyn, ymysg cymunedau yng Nghymru er mwyn gwella mynediad at gyfleusterau a gostwng y stigma y gall nifer o unigolion awtistig ei brofi, ynghyd â’u rhieni a’u cynhalwyr.

Fel cyflwyniad i addasu rhyngweithio ar gyfer unigolion awtistig, rydym wedi creu amrywiaeth o bosteri sy’n cynnig canllawiau ar gyfer darpariaethau cymunedol megis siopau’r stryd fawr, banciau, archfarchnadoedd, siopau trin gwallt, sinemâu, ac ati. Gellir gweld y rhain ar waelod y dudalen we hon.

Rydym hefyd wedi creu taflenni i Feddygon Teulu a Deintyddion.  Mae cyfres o adnoddau i helpu unigolion i roi gwybod i eraill fod awtistiaeth arnynt (petaent yn dymuno gwneud hynny). Mae’r rhain yn cynnwys breichled, cerdyn, llun sgrîn ffôn clyfar a sticer i ffenestr car.

Rydym hefyd wedi datblygu fideo i hyrwyddo’r cynllun, ac wedi derbyn cefnogaeth gan chwaraewyr tîm rygbi Cymru a Chymdeithas Pêl-droed Cymru. Hefyd, mae Gethin Jones, ein llysgennad Awtistiaeth, wedi’n cefnogi i greu hyn – ochr yn ochr â nifer o adnoddau eraill. Rydym mor ddiolchgar ag erioed iddo am ei gefnogaeth wrth gyflwyno ein prif negeseuon.

Byddwn yn gweithio gydag ardaloedd lleol i gyflwyno’r cynllun, gan y bydd hi’n bwysig i sicrhau fod pawb yn cymryd rhan i gael yr effaith sydd ei angen ar gyfer unigolion awtistig.

Rydym angen help i wneud y cynllun hwn yn effeithiol. Rhannwch y fideo hwn, dilynwch hwn ar Facebook/Trydar am y wybodaeth ddiweddaraf. Os ydych yn gallu gwirfoddoli a’n helpu, rhowch wybod i ni a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn cyflwyno’r cynllun yn eich ardal.

Cyn creu’r cynllun, aethom ati i ymgynghori gyda staff niferus o fewn cyfleusterau adwerthu, hamdden a chymdeithasol gan gasglu barn 365 o unigolion awtistig / rhieni a chynhalwyr trwy arolwg.

Ein nod gyda’r cynllun hwn yw gwneud cymunedau yn ymwybodol o awtistiaeth a’r anawsterau y mae unigolion yn eu hwynebu. Rydym wedi ymgynghori gyda nifer o staff sy’n gweithio mewn siopau ac o fewn darpariaeth gymunedol. Roeddynt wedi dweud wrthym y byddai posteri gyda gwybodaeth a chanllawiau yn fwyaf defnyddiol iddynt fel canllaw hawdd i gyfeirio atynt. Nid yw’r posteri hyn yn disodli’r angen am hyfforddiant mwy cynhwysfawr, ond byddant yn helpu staff i ddeall y bydd gwneud pethau’n wahanol yn gallu helpu unigolion awtistig i gael mynediad i’w darpariaeth.

Mae gennym ystod o wybodaeth fanylach am awtistiaeth ar y wefan hon, ac mae nifer o ddarparwyr hyfforddiant ar gael am hyfforddiant manylach petai pobl yn dymuno comisiynu hyn.

Yr unigolyn / rhieni / cynhalwyr sydd i benderfynu a ydynt yn dymuno rhoi gwybod i eraill fod ganddynt awtistiaeth. Mae nifer o bobl yn dweud wrthym ni y byddent yn hoffi rhoi gwybod i eraill ac felly rydym wedi creu ffordd o wneud hyn. Mae staff o fewn cyfleusterau adwerthu a hamdden yn dweud wrthym ni eu bod nhw’n ei gweld hi’n anodd gwybod pan fo awtistiaeth ar rywun, ac oherwydd hynny i addasu’r ffordd y maent yn rhyngweithio, oni bai eu bod yn cael gwybod, gan fod awtistiaeth yn anabledd cudd.

Nid ydym yn gofyn i bobl wisgo’r freichled, ond yn eu darparu i’r sawl sydd eisiau rhoi gwybod i eraill fod ganddynt awtistiaeth yn y ffordd hon. Mae nifer o unigolion wedi ein cynghori eu bod yn ei gweld hi’n anodd cyfathrebu hyn i eraill.

O’n harolwg, dim ond 11% o oedolion a 13% o rieni a chynhalwyr ddywedodd na fyddent yn defnyddio’r freichled. I’r sawl nad ydynt yn dymuno gwisgo’r freichled, mae yna gerdyn neu lun sgrin ffôn clyfar. Os nad yw unigolyn eisiau i eraill wybod fod awtistiaeth arnynt, ni ddylent ddefnyddio’r adnoddau. Mae ein taflenni gwybodaeth hefyd yn pwysleisio’r neges hon.

Rydym wedi ceisio gwneud y freichled / cerdyn / llun sgrin ffôn clyfar yn gynnil ond eto’n nodedig. Rydym wrth gwrs yn gobeithio y bydd pawb yn adnabod yr hyn y maent yn ei olygu a bod unigolion yn dod yn ymwybodol o oblygiadau hyn trwy ein taflenni gwybodaeth.

Byddwn yn dechrau cyflwyno’r cynllun yn ystod y misoedd sydd i ddod, felly dilynwch ni ar Facebook / Trydar ac edrych ar ein gwefan am wybodaeth. Neu gallwch anfon e-bost atom yn ASDinfo@WLGA.gov.uk os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud eich tref yn ymwybodol o awtistiaeth.

Cliciwch ar y ddelwedd isod i chwarae’r fideo ‘Weli Di Fi?’

Cliciwch y botwm ‘CC’ i weld y ffilm gydag isdeitlau Cymraeg

Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

I gael mynediad i’r cynllun, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 

Chwilio am lawrlwythiadau?

Cliciwch y botwm isod i weld y lawrlwythiadau sydd ar gael ar y dudalen we hon.


Lawrlwythiadau

Gwybodaeth i Oedolion Awtistig

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr gyda phlentyn awtistig

Allwch Chi Weld Fi? poster

Llythyr gwybodaeth ar gyfer sefydliadau

Gwybodaeth ASD gyffredinol ar gyfer pob sefydliad

Banciau, swyddfeydd post ac undebau credyd

Caffis a bwytai

Trinwyr gwallt

Stryd Fawr

Gweithgareddau chwaraeon a ffitrwydd

Archfarchnadoedd

Trafnidiaeth gyhoeddus

Clybiau ieuenctid a chymdeithasol

Awtistiaeth: Canllaw i feddygon teulu

Awtistiaeth: Canllaw i ddeintyddion