Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’n galluogi i gynnal gwasanaethau mewn perthynas â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i helpu i wella bywydau pobl awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr ledled Cymru. Rydyn ni’n cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth o ddifrif ac mae’r polisi hwn yn esbonio sut rydyn ni’n casglu, defnyddio a chael gwared ar eich gwybodaeth a sut rydyn ni’n ei chadw’n ddiogel.

Pa ddata sy’n cael ei gasglu a sut:
Mae AutismWales.org yn casglu data yn y ffyrdd a ganlyn:

 

Mae’r data personol a brosesir fel rhan o’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

Darperir y wybodaeth hon i ni yn uniongyrchol gan unigolion.

Mae trydedd genhedlaeth cyfraith diogelu data’r DU yn disodli Deddf Diogelu Data 1998. Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn derbyn y safonau a’r rhwymedigaethau a osodir gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a, lle mae GDPR yn caniatáu, mae’n gwneud darpariaethau penodol sy’n berthnasol i’r DU.

Sut mae’ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio
:
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddarperir at ddibenion sy’n gyson â’r rheswm y cafodd ei darparu i CLlLC. Cedwir yr holl wybodaeth yn unol â pholisïau cadw data CLlLC.

Mae’r wybodaeth rydyn ni’n ei phrosesu yn cael ei phrosesu o dan yr Atodlen(ni) canlynol:

Amod Erthygl 6  

Cydsyniad – Erthygl 6(1)(a)

 

Efallai y bydd adegau pan fydd yn ofynnol yn gyfreithiol i ni rannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill yn y sector cyhoeddus. Bydd manylion pellach am hyn yn cael eu hamlinellu ym Mholisïau Diogelu Data CLlLC.

Os hoffech gael copi o’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw ac yn ei rhannu amdanoch, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data CLlLC, e-bost dataprotection@wlga.gov.uk neu llenwch ffurflen gais Hawl Unigolyn.

I gyrchu Polisi Preifatrwydd llawn CLlLC cliciwch yma.

Sylwch y gallwn ddefnyddio’ch data am y rhesymau a ganlyn:

 

D.S. Ni fydd eich data yn cael ei rannu gyda darparwr trydydd parti.

 

Ble mae’ch data’n cael ei gadw?

 

Eich hawliau:
O ran eich data sydd wedi’i storio, mae eich hawliau’n cynnwys y canlynol:

 

Defnyddio cwcis ar y wefan
Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio’n effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu i gasglu gwybodaeth anhysbys ar sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwell gwasanaeth i’n hymwelwyr. Yn ogystal, mae’r swyddogaeth cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddiwn yn gosod cwcis.

 

Mae mwy o wybodaeth am gwcis ar gael yn www.AboutCookies.org