Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Yn ôl Canllawiau CG170 NICE,  Autism in under 19s: support and management [www.nice.org.uk/guidance/cg170]

Man cychwyn datrys problemau cysgu yw cynllun, nid triniaeth.

Dim ond os nad yw cynllun wedi llwyddo, neu os yw diffyg cwsg yn effeithio ar blentyn/llencyn a’i gynhalwyr y dylech chi ystyried moddion, a hynny yn ôl yr amodau isod:

 • rhaid ymgynghori â phaediatregydd neu seicolegydd plant sy’n hyddysg ynghylch awtistiaeth neu foddion sy’n helpu plant i gysgu;
 • rhaid defnyddio’r moddion ynghyd â dulliau eraill;
 • rhaid adolygu’r sefyllfa yn rheolaidd.

Wrth asesu problemau cysgu mewn plentyn a chanddo awtistiaeth, dylech chi gymryd y canlynol i ystyriaeth:

 • natur y broblem (megis oedi cyn cysgu, deffro’n aml, ymddygiad anarferol, problemau anadlu neu gysgu yn ystod y dydd);
 • patrymau cysgu ddydd a nos, ac unrhyw newid ynddynt;
 • mynd i’r gwely yr un pryd bob nos;
 • cyflwr yr ystafell wely:
  • sŵn yn y cefndir;
  • defnyddio llenni;
  • teledu neu gyfrifiadur yno;
  • rhannu’r ystafell.
 • unrhyw anhwylderau eraill, yn arbennig rhai sy’n ymwneud â gorfywiogrwydd neu broblemau ymddygiadol eraill;
 • lefelau gweithgarwch ac ymarfer yn ystod y dydd;
 • afiechyd neu boen megis adlif, pigyn yn y glust, y ddannoedd, diffyg traul neu lid ar y croen;
 • effeithiau unrhyw foddion;
 • unrhyw ffactorau eraill allai amharu ar gwsg megis perthynas deimladol neu broblemau yn yr ysgol;
 • effaith problemau cysgu ac ymddwyn ar rieni, cynhalwyr a phawb arall yn y teulu.

 

Os yw’r plentyn yn chwyrnu’n uchel, yn tagu neu heb anadlu wrth gysgu, yn ôl pob golwg, rhaid ei atgyfeirio i’w asesu ynghylch diffyg anadl.

Paratoi cynllun cysgu ar y cyd â rhieni/cynhalwyr.

Dadlwythiadau

Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a Chynhal wyr yn dilyn Diagnosis
Anawsterau Cysgu mewn Plant ag Awtistiaeth