Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae NWIAS yn darparu asesiadau awtistiaeth drwy fodel hybrid. Rydym yn gweld pob cleient wyneb yn wyneb ar gyfer eu hapwyntiad cyntaf a chyflwynir apwyntiadau pellach ar-lein.
Os nad oes gan gleient gyfleusterau TG, byddwn yn gwneud trefniadau amgen i hyrwyddo cynhwysiant llawn yn y broses asesu.

Ffoniwch 01352 702090 am fwy o fanylion

Byddwn yn parhau i ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau; 9.30am i 4pm dydd Gwener yn ddibynnol ar argaeledd staff.

Peidiwch ag oedi cyn gadael neges a byddwn yn cysylltu â chi yn ddibynnol ar argaeledd staff.

Ein e-bost yw NW.IAS@flintshire.gov.uk

GAI BG d/o Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Cymdeithasol, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NB

Nodwch nad ydym yn wasanaeth argyfwng / seibiant a bydd angen i chi gysylltu â’ch cyngor lleol os oes gennych sefyllfa frys.

Bydd gwybodaeth yn cael ei hadolygu’n rheolaidd a diolchwn ichi am eich amynedd ar yr adeg ho

Dadlwythiadau

Ffurflen Gyfeirio NWIAS
Taflen Wybodaeth Gwasanaeth
Gwybodaeth i Rieni a Goflawyr Unigolion Awtistig
Gwybodaeth i Bobl Brofessiynol