Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Yma fe welwch gyfeiriadur o sefydliadau sydd wedi cwblhau’r cynllun ‘Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth’.

I gael gwybodaeth am ddod yn sefydliad’Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth’, lawrlwythwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen hon (noder y bydd disgwyl i 100% o staff gwblhau’r ffurflen yn llwyddiannus os oes llai na 25 o aelodau tîm, 80% os oes mwy na 25 o aelodau tîm).

Cysylltwch a’r Tim Awtistiaeth Cenedlaethol i drafod os yw eich sefydliad yn fawr/cymhleth iawn gan fod posibl defnyddio dull graddol ar gyfer y cynllun hwn i’w gwblhau fesul adran. 

 

 

 

Chwilio am lawrlwythiadau?

Cliciwch y botwm isod i weld y lawrlwythiadau sydd ar gael ar y dudalen we hon.

Isod fe welwch restr o sefydliadau sy'n 'Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth'​

ALS Training – Lisa Mytton, lisa.mytton@alstraining.org.uk

Apprenticeship Group Wales – Clare Williams, Clare.williams@apprenticeshipwales.co.uk

Babcock Training Ltdtraining@babcockinternational.com – 08007 318199

Mae gan Babcock arbenigedd dwfn a gallu gwirioneddol ledled y DU i ddarparu rhaglenni hyfforddi a phrentisiaethau o ansawdd uchel ar draws ystod eang o sectorau a disgyblaethau.

Cambrian Training Company cambriantraining.com – 01938 555 893

Mae Cambrian Training Company yn Ddarparwr Hyfforddi yng Nghymru ac mae’n arbenigo mewn cyflwyno Prentisiaethau, cyfleoedd Twf Swyddi a chyrsiau hyfforddi busnes ar draws ystod o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion. Mae Cambrian Training yn gweithredu ledled Cymru gyda’i bencadlys wedi’i leoli yn Welshpool Powys, gyda swyddfeydd eraill sydd wedi’u lleoli’n strategol yn Caergybi, Bae Colwyn, Llandrindod Wells a Llanelli. Mae Cambrian Training yn cyflwyno prentisiaethau yn y gwaith o Lefelau 2-5 yn y sectorau canlynol; Lletygarwch, Bwyd a Diod, Rheoli Adnoddau Cynaliadwy, Peirianneg, Busnes a Gweinyddiaeth, Arwain Tîm, Rheolaeth, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Gwasanaeth Cwsmer, Sgiliau Manwerthu, Gofal Ceffylau ac Anifeiliaid, ac Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar ledled Cymru.

Canoe Wales – Jen Browning, jen.browning@canoewales.com

We’re the national governing body for paddlesport in Wales.

We’re here to support our members, advocate for canoeing and kayaking in Wales and help paddlers at every step of their paddlesport career – whether they’re recreational paddlers just looking to enjoy our gorgeous lakes and rivers or competitive paddlers on their way to an Olympic or Paralympic podium.

Careers Wales – Philip Bowden, philip.bowden@careerswales.com

Funded by the Welsh Government. Providing free and impartial careers information and support for anyone making education or employment decisions. THere to help people make realistic career plans and decisions,  to move into the right training, further learning or employment opportunity.

Data Cymru – www.data.cymru – ymholiadau@data.cymru – 029 2090 9500

Mae Data Cymru yn rhan o deulu llywodraeth leol yng Nghymru. Credwn fod modd defnyddio gwybodaeth a hysbysrwydd yn effeithiol wrth ddarparu a gwella gwasanaethau. Ein rôl ni yw ceisio sicrhau bod llywodraeth leol yng Nghymru yn gwneud defnydd effeithiol ar ddata dibynadwy ac amserol i gefnogi penderfyniadau a phennu blaenoriaethau.

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu sefydliadau i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

National Star Wales – Hayley Warren, hwarren@nationalstar.org

National Star launched its first education provision at Mamhilad, Torfaen, in September 2016. It is designed for young people with complex and multiple learning and physical disabilities, offering a sensory-based curriculum and a high level of care and support.

Our curriculum is individualised to each learner, focusing on developing independence, life skills, communication / social skills and preparing for life after college. Individualised programmes can include creative arts (art, music, IT, photography and multimedia), horticulture, cooking, sensory stories and leisure and accredited qualifications.

Welsh language and culture form a key part of the programme and include literacy, numeracy and IT.

Everyone has different abilities and requirements, and we will work with you to create programmes that meet your needs and goals. Our experienced team of staff will support you every step of the way to develop the skills and interests that are important to you. Your dedicated tutor will be on hand to ensure that you are able to get the very best out of life at college.

Our environment promotes interest-led learning, sensory approaches and specialised therapeutic support, ensuring individual needs are fully met.

National Star at Mamhilad recognises that the key to enable successful transition into adult life is imperative to have relationships with parents, carers, guardians and statutory organisations, whilst always promoting a person-centred approach.

The facilities on offer at Mamhilad include:

 • Sensory classroom
 • IT classroom
 • Life-skills kitchen
 • Personal care rooms
 • Community access
 • Sensory garden (coming Spring 2017)

Supertubing– Terena Brown, info@supertubing.ac.uk

Supertubing offers autism specific friendly sessions once a month for children and adults on the spectrum to enjoy the Festival Park slide at their leisure for two hours for themselves, without the interference of the general public at a discounted price. 

Urdd Gobaith Cymru – A Jones, chwaraeon@urdd.org

Urdd Gobaith Cymru is a National Voluntary Youth Organisation with over 55,000 members between the ages of 8-25 years old. We provide opportunities through the medium of Welsh for children and young people in Wales to enable them to make positive contributions to their communities.

Sgiliau Sirius – Steve Cribb, steve@siriusskills.co.uk Mae Sirius Skills yn gwmni hyfforddi sy’n darparu ystod lawn o wasanaethau i fusnesau a phobl sy’n cefnogi twf a datblygiad. Dechreuwyd yn 2010 gan y sylfaenwyr Claire a Mark Woods. Mae Sirius Skills bellach yn cynnig Cymorth Cyflenwi QCF o lefel 2-5 ar draws ystod mewn amrywiol feysydd. Dewiswch o ystod o gyrsiau mewn gofal plant (CCLD), iechyd a gofal cymdeithasol (HSC), gan gefnogi addysgu a dysgu, arwain tîm rheoli a sgiliau hanfodol. Ein nod yw hwyluso dysgu orau ag y gallwn, gan gynnig y rhain yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn Sirius Skills, rydym yn angerddol am ddysgu a datblygu, gan sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei gefnogi trwy gydol y broses.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru -0300 790 0203 Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelodau cyrff llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod. Mae’n annibynnol ar holl gyrff y llywodraeth ac yn darparu gwasanaeth annibynnol am ddim.

Partneriaethau Cynnydd – Ty Seren – 0300 7900 126

Mae Tŷ Seren yn Ganolfan Deuluol Breswyl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru Rydym yn cynnig gwasanaeth i deuluoedd sy’n wynebu’r posibilrwydd y bydd plant yn cael eu tynnu o ofal eu rhieni, ond a all, gyda’r gefnogaeth gywir, ddatblygu eu galluoedd i barhau i ofalu am eu plant yn y tymor hir.

Grŵp Llandrillo Menai – Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Sharon O’Connor Rheolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol – Ebost s.oconnor@gllm.ac.uk      Ffon – 07715802708

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnwys tri choleg (Coleg Llandrillo, Coleg Menai, a Choleg Meirion-Dwyfor), ynghyd â changen hyfforddi cyflogwyr (Busnes@LlandrilloMenai) ac mae’n cynnig ystod eang o brentisiaethau, graddau a busnes amser llawn, rhan-amser. cyrsiau hyfforddi.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Eiry Miles Ebost-  eiry.miles@dysgucymraeg.cymru Gwefan –swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i’r adroddiad Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ffotograffiaeth gan Sarah Jones – photosouthwales@gmail.com

Rwy’n ffotograffydd sy’n arbenigo mewn gweithio gyda phlant, oedolion, a theuluoedd y rhai ag ASD a chyflyrau cysylltiedig, plant anabl, ac oedolion a’r rhai ag unrhyw anghenion dysgu ychwanegol. Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant i blant ac oedolion ar sut i ddefnyddio’ch camera a thynnu lluniau anhygoel waeth beth fo’r pwnc. Mae gen i lawer o unigolion awtistig yn dilyn y cyrsiau hyn.

Rwyf wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r gymdeithas awtistig genedlaethol ac yn darparu sesiynau mini deufis i’r rhai ag unrhyw ASD NEU ADY a byddaf yn tynnu lluniau o’r digwyddiad a gynhelir ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 18 Mehefin 2022.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf Cyf

Gwefan – Cymdeithas Tai | Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf | Cymru (fcha.org.uk) Ffôn: – 029 20 703 75

Rheoli Dawns Symud – Sam Griffiths – info@motioncontroldance.com  

Rydym yn elusen ddawns gymunedol sy’n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau wedi’u lleoli yn ein stiwdio yn y Barri, ac rydym hefyd yn addysgu yn y Rhws a Llanilltud Fawr. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gallu cyflwyno dosbarthiadau cynhwysol ac rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau anabledd llwyddiannus iawn.

 

Sefydliad di-elw yw Equity Foundation, wedi’i leoli ym Merthyr Tudful, sy’n cynnig gwasanaethau cymorth addysg arbenigol i ysgolion ac Awdurdodau Lleol.Manylion cyswllt E-bost – Mike O’Neill mike@equityfoundationltd.org   Ffon- 01685 848111

Grŵp Llandrillo Menai – Tîm Busnes a Digidol DSW – Rheolwr Maes Rhaglen – Justine Grew – Grew1j@gllm.ac.uk

Mae ein hadran Busnes a Digidol dysgu seiliedig ar waith yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i gefnogi busnesau ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig cyrsiau yn bennaf yn ardaloedd Gwynedd/Môn/Conwy a Sir Ddinbych. Rydym yn cyflwyno: Gweinyddu Busnes Tîm Gwasanaeth Cwsmer Arwain a Rheoli Cyngor ac Arweiniad Rheoli Prosiect Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol Gwybodeg Iechyd Gallwn gynnig cymwysterau o lefel 2 hyd at lefel 5. Gallwn gynnig prentisiaethau a chyrsiau annibynnol i gefnogi pobl yn eu gyrfa.

Mae’r holl ddarpariaeth a gynigir yn cael ei chyflwyno gan aseswyr profiadol a chymwys i fodloni anghenion y sector ac mae ar gael yn ddwyieithog i gefnogi’r dysgwyr i gwblhau eu cwrs yn eu dewis iaith.

Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol DYYG Grŵp Llandrillo Menai – Rheolwr Maes Rhaglen Justine Grew – Grew1j@gllm.ac.uk

Mae ein darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnig amrywiaeth eang o brentisiaethau a chyrsiau, er mwyn darparu ar gyfer pob lleoliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflenwi yn bennaf yn ardaloedd Gwynedd/Ynys Môn/Conwy a Sir Ddinbych. O fewn amgylcheddau ysbytai rydym yn gallu cynnig prentisiaeth lefel 2 a lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol. Mae ein cymwysterau craidd a phrentisiaeth ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal fel gofal cartref, cartrefi gofal preswyl, cartrefi nyrsio, cartrefi gofal dementia a sefydliadau sy’n cefnogi unigolion ag anableddau corfforol Cymhwysiad Corff sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth, anableddau dysgu a anawsterau iechyd meddwl. Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o gymwysterau o fewn y sector gofal sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys unigolion sy’n gweithio mewn Practis Cyffredinol, fel meddygfeydd, Fferyllfeydd, Nyrsio Ardal a Gofal Deintyddol. Mae ein lefelau cwrs yn amrywio o Lefel 2-5. Rydym yn cynnig prentisiaethau, tystysgrifau a chyrsiau annibynnol, er mwyn bodloni anghenion y sector a gwella sgiliau unigolion a datblygiad proffesiynol parhaus. Rhoddir cyfle i bob dysgwr ymgymryd â’r cymwysterau hyn yn eu dewis iaith. Trwy gydol eu cymwysterau, caiff y dysgwyr eu cefnogi gan aseswr profiadol a galwedigaethol alluog.

Sgiliau Hanfodol Cymru Grŵp Llandrillo Menai DSW – Prentis Arweiniol a Rheolwr DSW – Justine Grew – Grew1j@gllm.ac.uk

Mae ein darpariaeth Sgiliau Hanfodol Cymru ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn cefnogi prentisiaid ledled Gogledd Cymru a thu hwnt, i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gwblhau eu fframweithiau. Rydym yn darparu: Cymhwyso Rhif Cyfathrebu Llythrennedd Digidol. Rydym yn gallu cynnig cymwysterau o Fynediad i Lefel 3. Rydym yn cefnogi prentisiaethau ac yn cynnig cyrsiau annibynnol i gefnogi pobl yn eu gyrfa.

Mae’r holl ddarpariaeth a gynigir yn cael ei chyflwyno gan aseswyr a thiwtoriaid profiadol a chymwys ac mae ar gael yn ddwyieithog i gefnogi’r dysgwyr i gwblhau eu cwrs yn eu dewis iaith.

Tîm Lletygarwch/Gwallt a Harddwch DSW Grŵp Llandrillo Menai – Rheolwr Maes Rhaglen Wendy Lloyd-Williams Lloydw1w@gllm.ac.uk

Mae tîm Lletygarwch Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai yn cyflwyno’r cyrsiau canlynol:

Glanhau C&G lefel 2 • C&G lefel 2 Cadw Tŷ • Gwasanaethau Lletygarwch C&G • Derbynfa Blaen Tŷ C&G Lefel 2 • Lletygarwch Trwyddedig BIIAB lefel 2 • Gwasanaeth Bwyd a Diod C&G Lefel 2 C&G Coginio Proffesiynol lefel 2

Glanhau C&G lefel 3 • C&G Coginio Proffesiynol lefel 3 • Lletygarwch Trwyddedig BIIAB Lefel 3 • Lefel 3 Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch C&G

Rheoli Lletygarwch C&G Lefel 4 Mae’r tîm hefyd yn cynnig llinynnau lefel 1 Rhaglen Twf Swyddi Cymru a Mwy – Cynnydd a Chyflogaeth Mae pob llwybr llawn amser ar gael fel prentisiaethau ac fel llwybrau AB (yn amodol ar ffi) Mae’r tîm Lletygarwch hefyd yn cynnig cyrsiau byr mewn: • Trwydded Bersonol • Diogelwch Bwyd • Barista • Coginio ar gyllideb • Coginio Heb Glwten.

Mae tîm Trin Gwallt Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai yn cyflwyno: • C&G Trin Gwallt lefel 2 • C&G Trin Gwallt lefel 3 • C&G Barbering lefel 2 • C&G Barbering lefel 3 • C&G Therapi Harddwch lefel 2 • C&G Therapi Harddwch lefel 3 • VTCT Trin Gwallt lefel 4 yn dechrau Mae Trin Gwallt ar ôl y Pasg hefyd yn cynnig cyrsiau byr mewn: • Gwallt Priodas • Gwrywaidd Ymbincio Personol Mae’r holl ddarpariaeth sydd ar gael yn cael ei chyflwyno gan aseswyr a thiwtoriaid profiadol a chymwys ac mae ar gael yn ddwyieithog i gefnogi’r dysgwyr i gwblhau eu cwrs yn eu dewis iaith. 

Lefel A, Mynediad, Busnes ac Addysg Grŵp Llandrillo Menai – Rheolwr Maes Rhaglen Conor Merrick – merric1c@gllm.ac.uk

Mae Safon Uwch, Mynediad, Busnes ac Addysg yn darparu amrywiaeth o gyrsiau ar draws 5 safle. Mae ein Sgiliau ar gyfer astudiaeth bellach yn cael eu cyflwyno yn y Rhyl a Rhos. Darperir Lefelau A yn y Rhyl a’r Rhos, ynghyd â Mynediad i Addysg Uwch ar ein campysau yn Rhos, y Rhyl ac Abergele, sydd oll yn arwain at symud ymlaen yn y brifysgol. Rydym hefyd yn cyflwyno ein rhaglenni Hyfforddiant Athrawon yn Rhos, Bangor a Dolgellau yn ogystal â FdA a BA (Anrh) Rheolaeth Busnes yn Rhos.

 

Hyfforddiant gyda Hart – Issy Hart – E-bost:- trainingwithhart@yahoo.com  Ffôn:- 07590 618 801

 Dechreuodd hyfforddiant gyda Hart fel breuddwyd i ddarparu hyfforddiant rhyngweithiol o safon i staff iechyd a gofal cymdeithasol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad gofal cymdeithasol gwirioneddol. Mae hyfforddiant gyda Hart yn deall yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau a brofir gan bawb sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol a gall gefnogi a chynnal eich gwerthoedd ac anghenion i hyrwyddo ansawdd gofal trwy ein hyfforddiant.

Tîm Gwasanaeth Diwydiannau a Busnes Grŵp Llandrillo Menai Coleg Menai – Rheolwr Maes Rhaglen Catherine Skipp – Skipp1c@gllm.ac.uk

Mae ein hadran yn gyfrifol am 5 maes dysgu, Arlwyo, Harddwch, Trin Gwallt, Teithio a Thwristiaeth a Busnes. Mae llawer o elfennau ymarferol i’r cyrsiau, sy’n wahanol i’r gwersi arferol yn yr ystafell ddosbarth a gwneir llawer mwy o ddysgu ymarferol a gweledol.

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Gyrfaoedd Gogledd-ddwyrain Cymru

MonActif – Mair Eluned – monactif@ynysmon.gov.uk

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

SNAP Cymru

Ysgol Gyfun Abertyleri

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Jobcentre Plus, Abertillery  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Ebbw Vale  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Llyfrgelloedd Blaenau Gwent

Sgiliau Cyf – Charlotte Evans, Charlotteevans@sgiliau.wales – 01633 619086

SNAP Cymru

United Consultancy Solutions, 132 Canolfan yr Arloesi, Festival Drive, Parc Busnes Fictoria, Glyn Ebwy NP23 8XA

Ysgol Gynradd Ystruth, Dwyrain Pentwyn, Y Blaenau, Blaenau Gwent NP13  3XG

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd is a registered charity that provides vocational opportunities for people with disabilities/ disadvantage aged 16 to 65+. This includes both pre-employment and in work support that is person centred and tailored to the individuals needs.

Jump Jam Trampoline Park- David Morse- Operations Director, david@jumpjam.co.uk, 01656 253161

Wales’ biggest and best trampoline park.

We have several sessions and classes for families, toddlers, fitness fanatics as well as specific Autism Discovery sessions.

Jump Jam provides the safest trampoline equipment possible. Our trampoline parks feature UK designed equipment and meet the highest quality manufactured standards. We are also members of the I.A.T.P and W.F.T.P, meaning we are one of the safest parks around.

Visit website @ www.jumpjam.co.uk for further details.

Jobcentre Plus – Maesteg  0845 604 3719

Jobcentre Plus – Porthcawl – 0345 604 3719

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Tomms Care Ltd. Y Bont

NYD Cymru – Nikki Coburn – nikki@newyoudancecymru.co.uk  Ffôn: 07522 190309

Mae NYD Cymru yn ysgol ddawns gyfeillgar a phroffesiynol sy’n dysgu Ballet, Tap, Jazz Cyfoes a Masnachol i blant ac oedolion.

Ein Gwerthoedd Ysgol yw:-

💙Caredigrwydd – Mae ein hysgol yn seiliedig ar fod yn garedig wrth eich gilydd a thrin eraill fel yr hoffech gael eich trin. Rydym yn cefnogi ein gilydd ac yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

💙Gonestrwydd – Mae ein hathrawon yn onest, ond eto’n sensitif yn eu hymagwedd. Rydym yn annog myfyrwyr a’u teuluoedd i fod yn onest gyda’n staff a dod atom gydag unrhyw bryderon neu ymholiadau sydd ganddynt.

💙Cydraddoldeb – Yn NYD Cymru rydym yn trin pawb yn gyfartal, rydym yn derbyn pobl am bwy ydyn nhw.

💙Cymorth – Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn cefnogi pob myfyriwr a’u teuluoedd mewn unrhyw ffordd y gallwn. Os oes gennych freuddwyd, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu i’w gyflawni.

Chwyldro Grŵp Dawns a Theatr –

Mae cwmni dawns a theatr Revolutionize yn ysgol ddawns a theatr gyfeillgar a chroesawgar, sy’n agored i bob gallu. Ein nod yw bod yn deulu amrywiol a chynhwysol lle mae pawb yn cael eu cynnwys ac yn gallu bod y gorau y gallant fod. Rydym yn cynnig ystod eang o ddosbarthiadau o acrobateg, troelli baton, jazz, telynegol cyfoes yr holl ffordd i hip hop, stryd a theatr gerddorol hyd yn oed.

Mae gennym ni ddosbarthiadau grŵp a stiwdios o wahanol feintiau ac rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant un i un, felly gallwn ddarparu ar gyfer llawer o anghenion.

Yr unig ddisgwyliad sydd gan yr athrawon yn Revolutionize yw bod y myfyrwyr yn ymroddedig ac yn onest fel y gallant eu harwain i fod y fersiwn orau ohonynt eu hunain.

Mae ein myfyrwyr yn deall pwysigrwydd caredigrwydd, ysbryd tîm, cynwysoldeb a pharch at eraill.

Fel ysgol, mae’n bwysig bod pawb sydd eisiau dawnsio yn cael y dewis i wneud hynny. Mae ein rhwydwaith cefnogi o athrawon, myfyrwyr a rhieni yn sicrhau bod pawb yn cael croeso a gofal wrth fod yn rhan o’n teulu dawns a theatr.

Prifathro Holly Molino

Rhif ffôn 07557386502

Ebost:- revolutionisedance@gmail.com 

Cyfeiriad uned stiwdios perfformio Wonderland 19 Pentref Court Village fferm Ystad Ddiwydiannol y Pîl

Ebost:- revolutionisedance@gmail.com 

Facebook Revolutionize cwmni dawns a theatr

Instagram chwyldroi dawns ltd

Unique You Ltd – Sarah Jones Prif Swyddog Gweithredol E-bost:- uniqueyoultd@gmail.com

Mae academi ffotograffiaeth a hyfforddiant academaidd yn galluogi plant a phobl ifanc o bob gallu i fod yn nhw eu hunain a mynegi eu meddyliau, eu teimladau, eu hemosiynau, eu hoffterau a’u cas bethau trwy ffotograffiaeth. Rhoi man gwerthu i blant a phobl ifanc

 

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd is a registered charity that provides vocational opportunities for people with disabilities/ disadvantage aged 16 to 65+. This includes both pre-employment and in work support that is person centred and tailored to the individuals needs.

Jobcentre Plus, Bargoed  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Blackwood  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Caerphilly  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Okami Shotokan Karate Club – Dean Acreman, deanacreman@outlook.com |  07725951437

Okami SKC is a shotokan karate club affiliated to the Karate Union of Great Britain.

Shotokan has many benefits – it helps to develop patience, self-confidence, self-control, strength, flexibility, calmness and concentration, and it can reduce negative attitudes. In addition, knowledge of Shotokan karate provides you with a means of self-defence.

Playworks Oakdale – Anne-Marie Powell, annemarie.spiller@playworks-intranet.com

Play-based after school club for children aged 3-11 years at Rhiw Syr Dafydd Primary School, Maesygarn Rd, Oakdale, Blackwood NP12 0NA

Sainsbury’s Supermarket, Newbridge Road, Blackwood, NP12 2AN- Mr Kevin Griffiths, Manager.pontllanfraith@sainsburys.co.uk

Sgiliau Cyf – Charlotte Evans, Charlotteevans@sgiliau.wales – 01633 619086

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Ysgol Gynradd Tir-y-berth, New Road, Tir-y-berth, Hengoed CF82  8AU

Autism Puzzles

Cardiff Family Information Service- Julia Sky, disabilityindex@cardiff.gov.uk

The Family Information Service (FIS) provides free advice and information on a wide range of childcare options and activities for children aged 0-20, their families and their carers.

The Family Information Service also maintains The Index of Children and Young People with Disabilities or Additional Needs in Cardiff.

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Focus On – Gemma Dark-Trolley gemma@focusontraining.co.uk

A training company delivering vocational qualifications in the workplace.  They work with many different employers and their staff with the aim of up-skilling existing staff, changing recruitment practices for new staff through apprenticeships and providing development opportunities.

Jobcentre Plus, Cardiff Alexandra House  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Cardiff Charles Street  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

HCB Solicitors – 029 2029 1704 – based in Cardiff but help parents across Wales – (The focus of our work is predominantly to assist with appeals to the Special Educational Needs Tribunal and to provide specialist legal support to parents across the UK. The expertise and reputation of the solicitors within the education law department enables HCB Solicitors to offer an excellent service to clients and our success rates are very high.)

Andrew Barrowclough – Director and Head of Department  029 2044 4104  andrewbarrowclough@hcbgroup.com or Nathan Davies – Associate Solicitor  029 2044 4105  nathandavies@hcbgroup.com

Jump, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd

Sainsbury’s Local, Whitchurch Road, Cardiff, CF14 3LZ – Sarah Spurway, Manager.cardiffwhitchurchroadlocal@sainsburys.co.uk

SNAP Cymru – Llinell Gymorth Ffôn: 0808 801 0608 – Rhif Swyddfa: 02920 348 990 – E-bost: enquiries@snapcymru.org 

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

The Fit Group CIC DanceFit / SportFit – Megan Kennedy m.kennedy@dancefit.wales

Ffurfiwyd CIC Fit Group ar 1 Medi 2019 fel sefydliad dielw gyda’r nod o ddarparu sesiynau dawns, gymnasteg a chwaraeon sydd o fudd i’r cymunedau cyfagos. Y pwyslais yw darparu profiad personol a gwerthfawr i gyfranogwyr, gwirfoddolwyr, staff a grwpiau cymunedol trwy ddarparu gweithgareddau, sy’n hyrwyddo lles cymdeithasol, corfforol a meddyliol. Mae ein sefydliadau DanceFit Wales a SportFit Wales yn sicrhau sesiynau hygyrch, fforddiadwy, sy’n annog pwysigrwydd gwirfoddoli a datblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn ogystal â hyrwyddo ffordd iach o fyw egnïol gydol oes.

Carmarthenshire County Council – Kirsty Jones, KEJones@sirgar.gov.uk

 • Children’s Diability Team
 • Young Carers Service
 • Transition Team
 • Tîm Camau Bach – 01267 246673 – Early Intervention Servive commissioned by Family First.  They short term offer support for parents with a disabled child aged between 0-16 years around issues such as communication, sleep, continence, behaviour, diet, play, child development and sibling support
 • West Wales Share Lives – WestWalesShareLives@carmarthenshire.gov.uk / 01267 246890

Adran Cymorth Dysgu Dyffryn Taf

Cymru Care Training Ltd  – Tracy Parkes, tracy.parkes@cymrucaretraining.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Federation of Burry Port Infant and Junior School

Foel Farm

Jobcentre Plus, Ammanford – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Llanelli – 0800 169 0190

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Y Tim Camddefnyddio Sylweddau, Cymgor Sir Gar

Liz Howells, Gweithiwr Cywmdeithasol Ymgynghorol – Ehowells@carmarthenshire.gov.uk   01554 744343

Tim Pontio Cymgor Sir Gar

Kirsty Jones – KEJones@sirgar.gov.uk

Ysgol y Ddwylan

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Barclays Bank Cardigan – Julia Brady, Branch Manager  julia.brady@barclays.com

Ceredigion Actif – Gemma Cutter  gemmac@ceredigion.gov.uk

Ceredigion Actif, is the county council service with responsibility for leading on sport and leisure provision

Cymru Care Training Ltd  – Tracy Parkes, tracy.parkes@cymrucaretraining.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

 

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Third Sector Integration Facilitators, Samantha Nicholls, samantha.nicholls@wales.nhs.uk

We are a small team of 2 people who work within health and social services raising the profile of the 3rd Sector in Ceredigion. We also deliver Dementia friends training and awareness and would like to be in a position to share the ASD awareness training/e-learning.

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

 

Gyrfaoedd Gogledd-ddwyrain Cymru

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

Itaca Abergele Community Action – Lisa Williams – lisa@itaca.org.uk / 01745 826570

Abergele Community Action is a unique community project which operates out of an Internet Café and ICT facility known as Itaca… and is located on the ground floor of Hesketh House in the centre of Abergele.

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

SNAP Cymru

Heddlu Gogledd Cymru- Staff Rheng-flaen- Caroline Currie caroline.currie@northwales.police.uk  

Tîm Peirianneg Grŵp Llandrillo Menai Coleg Llandrillo

 Mae’r adran beirianneg ar gampws y Rhos yn darparu amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Lefel 1 a 2 Perfformio gweithrediadau peirianneg, Lefel 2 a 3 Cymwysterau academaidd a chrefft. Mae hyn yn arwain at symud ymlaen i brifysgol neu ddod yn brentis.

Ni yw canolfan Hyfforddiant y DU ar gyfer prentisiaid RWE renewables, ac rydym yn cynnal cwrs amser llawn yn y coleg am 2 flynedd ac yna mae dysgwyr yn cwblhau blwyddyn mewn diwydiant gyda chefnogaeth barhaus gennym ni.

Mae gennym ni brentisiaid ychwanegol sy’n dod i’r coleg un diwrnod yr wythnos yn cael eu rhyddhau gan eu cyflogwr. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau addysg uwch (AU) mewn Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) a Thystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn peirianneg gyffredinol a phrentisiaid gradd mewn partneriaeth â phrifysgol Bangor.

Draw yn y Rhyl mae gennym yr ardal cerbydau modur a’r adran gwasanaethu a thrwsio. Atgyweirio corff cerbydau a saernïo a weldio. Rydym yn cynnig cymwysterau lefel 1, 2 a 3, a chyfleoedd i brentisiaid.

Yn y Rhos a’r Rhyl, rydym yn cynnig nifer o gyrsiau masnachol ar gyfer diwydiant gan gynnwys achrediad technegydd Modurol a Roboteg.

Rheolwr Maes Rhaglen – Alwyn Jones – Jones34a@gllm.ac.uk

Tîm Sgiliau Byw’n Annibynnol Grŵp Llandrillo Menai

 Mae’r adran Sgiliau Cyn-Alwedigaethol a Byw’n Annibynnol yn cynnig ystod o gyrsiau ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau llawn amser ar gampws Rhos a chyrsiau rhan-amser yn cael eu cynnal ar gampws y Rhyl.

Rheolwr Maes Rhaglen – Jane Myatt e-bost :- myatt1jp@gllm.ac.uk

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Coleg Cambria – Student Services/TRAC and Administration Department – Nicola Henderson, TRAC Student Support Advisor – nicola.henderson@cambria.ac.uk – 0300 3030007

Coleg Cambria is a further and higher education college offering full time and part time courses, apprenticeships and employer training.

Denbighshire Voluntary Services Council – Emma Gray – Volunteering and Wellbeing Development Officer (Active Inclusion Lead) – emmag@dvsc.co.uk 01824 702441

County Volunteer Centre for Denbighshire supports, develops and gives voice to the voluntary sector which encourages community involvement, enhancing the quality of people’s lives. DVSC runs Active Inclusion projects supporting people with Autism (aged 25+) to increase skills and confidence.  We also support the Denbighshire Learning Disability Forum and provide training including Autism Awareness to the sector.

Gyrfaoedd Gogledd-ddwyrain Cymru

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

Itaca Abergele Community Action – Lisa Williams – lisa@itaca.org.uk / 01745 826570

Abergele Community Action is a unique community project which operates out of an Internet Café and ICT facility known as Itaca… and is located on the ground floor of Hesketh House in the centre of Abergele.

OPUS- Cyngor Sir Ddinbych- Sara Webster, opus@denbighshire.gov.uk 01824712838 / 07717815761

Dros 25 oes? Edrych am  Waith? Gall y Tim OPUS eich cefnogi ar eich siwrnai I’r gwaith, gwirfoddoli a hyfforddiant.

Cysylltwch a; OPUS@sirddinbych.gov.uk 01824 712838

Rhyl Job Centre Plus – amanda.thompson@dwp.gov.uk

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

SNAP Cymru

38.6 Datrysiadau – Georgia Hughes –38.6 Solutions (38-6solutions.co.uk) – 01745 355662

Rydym yn ganolfan asesu teulu sy’n cefnogi rhieni newydd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau magu plant yn ystod lleoliad preswyl deuddeg wythnos. Mae ein tîm yn amlddisgyblaethol ac mae’n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Cymorth, Athrawon, Darparwyr Ymyrraeth ac arbenigwyr Rhianta. Mae gan rieni ystod eang o anghenion cymhleth ac amlochrog gan gynnwys anableddau dysgu, Anhwylder Sbectrwm Awtistig, diagnosis iechyd meddwl, dibyniaeth ar alcohol a sylweddau.

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Coleg Cambria – Student Services/TRAC and Administration Department – Nicola Henderson, TRAC Student Support Advisor – nicola.henderson@cambria.ac.uk – 0300 3030007

Coleg Cambria is a further and higher education college offering full time and part time courses, apprenticeships and employer training.

Gwasanaethau Annibynnol Fiona Neav

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

Court House Cafe / Clwyd Alyn  – Cerys Sullivan- cerys.sullivan@clwydalyn.co.uk, Stuart Hughes – stuart.hughes@clwydalyn.co.uk, Kayleigh Wood – Kayleigh.wood@clwydalyn.co.uk, Mandy Martin – mandy.martin@clwydalyn.co.uk

Cyfle Cymru – Naomi Oakley (Naomi.I.Oakley@cais.org.uk)

Cyfle Cymru Peer Mentors help people to develop confidence, and provide support to access training, qualifications and work experience.  We help people affected by substance misuse and/or mental health conditions to gain the skills necessary to enter the world of work.

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

Flintshire Education Inclusion Service, Progression Team – Alice Williams 01352 704065

JobCentre Plus, Mold – Hannah Mitchell (Hannah.mitchell2@dwp.gsi.gov.uk)

North Wales Crusaders Wheelchair Rugby League – Stephen Jones, steve@crusadersdisabilitysportsclub.co.uk

Wheelchair rugby league club. We provide a venue and facilities for people of all ages/sexes to participate in Wheelchair Rugby League. WhRL can be played by disabled and able bodied players.

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

Resilience – Lisa Roberts lisa.roberts@flintshire.gov.uk 07769 303 718

Resilience work with young people aged 16-25 who are suffering with their wellbeing. We work to the individual’s goals to move them forward.

SNAP Cymru

ODEL Involve, Clwyd Alyn – Sarah Faire, Manager sarah.faire@clwydalyn.co.uk

Support autistic inidividuals to access volunteering opportunities and future employment

Your Space, Rachel Hancocks, yourspacemarches.co.uk

Activity and Social club for children and young adults on the Autistic Spectrum and or who may have other related conditions and supporting their families

We are a registered charity in England and Wales (charity Number 1153848) and a not for profit organisation 837544

We are based in the Wrexham borough and run sessions throughout the county. We have families registered with us from Wrexham, Denbighshire and Flintshire

Cymorth i Ferched Clwyd Alyn (CAWA)Ffoniwch Lindsay ar – 01352 712150 neu e-bostiwch – cahawomensaid@clwydalyn.co.uk  

Cymorth i Fenywod Clwyd Alyn (CAWA) yn wasanaeth cymorth cam-drin domestig sefydledig, annibynnol, arbenigol, sy’n hyrwyddo gwerthoedd gobaith, caredigrwydd, ac ymddiriedaeth, ar gyfer menywod a phlant, sy’n profi cam-drin domestig neu sydd wedi bod yn dyst iddo, gan gynnwys rheoli trwy orfodaeth. ymddygiadau ledled Gorllewin Sir y Fflint.

Mae Cymorth i Fenywod CA yn darparu ymagwedd gofleidiol, gyfannol trwy gyrchu neu ddarparu llety brys (lloches/noddfa), rheoli argyfwng cychwynnol, cymorth allgymorth yn y gymuned, gwasanaethau cymorth pwrpasol i blant a phobl ifanc, hwyluso rhaglenni adferiad fel y Rhaglen Rhyddid , Own my Life y pecyn cymorth adferiad cam-drin domestig Cyfunol i Oedolion a Phlant, cymorth STAR, Pecyn cymorth adferiad ACE Plant a Phobl Ifanc ar y cyd Oedolion, Hope2recovry a SPACE cefnogi rhieni a phlant yn emosiynol, digwyddiadau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth, cymorth iechyd meddwl arbenigol, aelodau gweithredol o dimau amlddisgyblaethol (Canolfan Cymorth Cynnar/MARAC) a chwnsela sy’n canolbwyntio ar atebion. Mae CA WA yn gweithredu gwasanaeth mynediad uniongyrchol sydd ar gael 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn (y tu allan i oriau gwaith arferol rheolir y gwasanaeth hwn trwy wasanaeth ar alwad dwy haen gyda llinell gymorth Byw Heb Ofn yn gweithredu fel trydydd haen hidlo galwadau ).

 

 

 

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Bangor Gymnastics Club, Mair Eluned, maireluned123@btinternet.com

Bangor Gymnastics Club is a Not For Profit Organization offering gymnastics to from babies to adults with our Baby Gym Session, Pre School, Recreational for Boys and Girls, Inclusive/Disability, Free Running, Adult Gymnastics and Competitive Squad Gymnastics sessions.

Gyrfaoedd Gogledd-ddwyrain Cymru

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

 

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

Llinell Gymorth Ffôn: 0808 801 0608 – Rhif Swyddfa: 02920 348 990 – E-bost: enquiries@snapcymru.org

 

Gofal Plant DSW Grŵp Llandrillo Menai

Mae ein Hadran Gofal Plant Dysgu Seiliedig ar Waith yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i gynnwys yr holl ddarpariaeth gofal plant ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn cynnig cyrsiau yn bennaf yn ardaloedd Gwynedd/Môn/Conwy a Sir Ddinbych.

Ar gyfer ysgolion rydym yn cynnig y cymhwyster Cefnogi Addysgu a Dysgu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer ysgolion cynradd/uwchradd ac anghenion arbennig. Mae cynorthwywyr addysgu sy’n gweithio mewn rolau amrywiol ac yn cefnogi ystafelloedd dosbarth cyfan, yn cefnogi disgyblion ag anghenion ychwanegol un i un. Gall cynorthwywyr addysgu wneud cais am gwrs lefel 2 os ydynt yn newydd i’r rôl neu os nad oes ganddynt gyfrifoldebau ychwanegol.

Gall cynorthwywyr addysgu mwy profiadol sydd â chyfrifoldeb ychwanegol am gynllunio/cefnogi grwpiau wneud cais am y cwrs lefel 3. Mae ein cymhwyster Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas ar gyfer gweithwyr gofal plant sy’n cefnogi mewn meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae ac yn nosbarthiadau’r cyfnod sylfaen mewn ysgolion cynradd ac mae ar gael ar lefel 2 a 3.

Mae’r cymhwyster Gwaith Chwarae ar gael i weithwyr chwarae sy’n cefnogi clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Mae’r cwrs ar gael ar lefel 2 a 3. Rydym hefyd yn cynnig dyfarniad Pontio lefel 3 i ddysgwyr sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster Gofal Plant lefel 3.

Gallwn gynnig cymwysterau o lefel 2 hyd at lefel 5. Gallwn gynnig prentisiaethau a chyrsiau annibynnol i gefnogi pobl yn eu gyrfa.

Mae’r holl ddarpariaeth a gynigir yn cael ei chyflwyno gan aseswyr profiadol a chymwys i fodloni anghenion y sector ac mae ar gael yn ddwyieithog i gefnogi’r dysgwyr i gwblhau eu cwrs yn eu dewis iaith.

Rheolwr Maes Rhaglen – Justine Grew – Grew1j@gllm.ac.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Jobcentre Plus, Merthyr  Kathrine.Herbert@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Ysgol Babanod Ffordd Aberhonddu

Merthyr Tydfil Housing Association

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Building Bridges Project, Monmouth  NP25 5AS  Tel: 01600 710895

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Jobcentre Plus, Abergavenny  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Caldicot  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Chepstow  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Canolfan Dysgu Ychwanegol Ysgol

Gynradd Penfro

Sgiliau Cyf – Charlotte Evans, Charlotteevans@sgiliau.wales – 01633 619086

SNAP Cymru

Undy Athletic Football Club – The Causeway Magor South Wales  NP26 3EW

Kingdom Come Play – Castle Meadows Park, Merthyr Road, Abergavenny  NP7 7RZ www.kingdomcomewales.co.uk

Celtic Tri- Adult and Junior Triathlon Club, Mark Edwards markedwards1927@googlemail.com

Cerdd NPT Music – Wayne Pedrick, Service Manager w.pedrick@npt.gov.uk

Cylch Chwarae Creunant, Ysgol Gynradd Creunant, Castell-nedd SA10 8NS

Crynallt Primary School, Afan Valley Road, Cimla, Neath, SA11 3AZ

CS Judo Club, CCarl James, 07983 237 599, c+sacadmeyjudo@yahoo.com

Cymru Care Training Ltd  – Tracy Parkes, tracy.parkes@cymrucaretraining.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Enigma Hairdressers – Nadine Lane, nadi458@aol.com

Jobcentre Plus, Port Talbot – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Neath – 0800 169 0190

Ysgol Gynradd Maesmarchog, Main Road, Dyffryn Cellwen

Ysgol Babanod Abaty Castell-nedd

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Tomms Care Ltd.

Ysgol Gynradd Tai’r Gwaith, Heol Llwyncelyn, Rhydaman SA18 1UT

Ysgol Gynradd Ton-mawr, Ton-mawr, Port Talbot SA12 9UW

Ysgol Hendre

Ysgol y Ddwylan

 

County in the Community – Norman Parselle

County in the Community was established September 2013 when Newport County AFC gained football league status. In June 2015 County in the Community became registered as a charity. We use the power of sport, education and training to engage with all members of the community living across South East Wales, regardless of age, ethnicity, physical ability or economic status. Through our delivery programmes, we aim to change lives, inspire sport/physical activity participation, improve health/wellbeing and build greater community cohesion.

Mission

Our mission, through the power of sport, is to provide sporting, educational and physical activity programmes that enrich the lives of people living across South East Wales, regardless of age, ethnic origin, economic status or physical ability.

Values

Teamwork – We work as a team and embrace partnership engagement

Integrity – We approach our work with honesty and reflect on our behaviours and practise

People & Communities – We care about people and the communities they live in. Volunteers, staff and participants – to give them the best experience with CITC

Ownership – We take responsibility and are accountable for our actions

Passion & Empathy – We care about the work we deliver and listen to our beneficiaries

Celebration – we celebrate the success

Diversity – we champion and celebrate diversity

Quality – we strive to deliver quality provision and service to our beneficiaries

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Focus On – Gemma Dark-Trolley gemma@focusontraining.co.uk

A training company delivering vocational qualifications in the workplace.  They work with many different employers and their staff with the aim of up-skilling existing staff, changing recruitment practices for new staff through apprenticeships and providing development opportunities.

Jobcentre Plus, Newport  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

NCAFC Disabled Supporters Association- Colin Faulkner, ncafcdsa@gmail.com

Supporters group working with the club to the improve match day experience for disabled supporters through facilities, awareness and education. Also raise money for charities that fit within our remit. Members of Level Playing Field.

Tesco Extra Risca, Ystad Ddiwydiannol Pontymister, Ffordd Casnewydd, Risga NP11 6NP

Canolfan Discovery, Felthorpe House, Campws Caerllion ar Wysg, Lodge Road, Casnewydd (sefydliad gwladol)

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Sparkle, Serennu Children’s Centre, off Cwrt Camlas, Rogerstone, NP10 9LY

Mintai 1574 Corfflu Hyfforddiant yr Awyr, Bwrdeistref Penfro

Bethsaida B&B, High Street, St Dogmaels, SA43 3EQ, Jo Pitt, bethsaida@hotmail.co.uk

A unique four star graded Bed and Breakfast provider in St Dogmaels, North Pembrokeshire. Set in a redesigned former chapel offering a range of luxury accommodation, including provision for individuals with mobility impairment. Regular finalists of the Pembrokeshire Tourism Awards.

B-wbl Consortium Management Team (Pembroekshire College) – Jackie Beckett, B-wbl Quality Manager, j.beckett@pembrokeshire.ac.uk

Cymru Care Training Ltd  – Tracy Parkes, tracy.parkes@cymrucaretraining.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Jobcentre Plus, Pembroke Dock – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Haverfordwest – 0800 169 0190

Gelli Mor Ltd

Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, Penfro

Lindholme Guest House- Tenby, 27 Victoria Street, Tenby, SA70 7DY, Rachel Thompson, stay@lindholmeguesthouse.co.uk

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Splash Out (surf experience for children with autism)

Value independence CIC, Frankie Evans, frankie@valueindependence.co.uk

VI are a Community Interest Company that was founded in 2008 to develop specialised provision for vulnerable people.  This is a unique service for young people and adults who are disengaged or isolated from mainstream society because of either autism, mental health, ABI or LD.

Provision is meant for personal development, social and recreational needs.

We offer day services, disability sports including Bike Mobility and target shooting, 1-1 support in the community, respite and supported living.

VI are a not for profit organisation so any profits made are reinvested into the company.

Ysgol Portfield

Ysgol Stackpole, Stackpole, Penfro, Sir Benfro SA715DB

Sainsbury’s Supermarket, Upper Park Road, Tenby, SA70 7LT – Mr Chris Thompson, Manager.Tenby@sainsburys.co.uk

Ysgol Waddoledig Sant Marc

Canolfan Hamdden Abergwaun
Heol Dyfed, Abergwaun, Cymru, SA65 9DT – 01437 775504

PRP Training – enquiries@prp-training.co.uk – 01646 623780

Wedi’i sefydlu yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn darparu Prentisiaethau Seiliedig ar Waith ledled De a Gorllewin Cymru a Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro. Mae PRP wedi’u hachredu gan City and Guilds, Edexcel a’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ac rydym yn falch o fod â Gwobr Arweinwyr Hyderus o ran Anabledd ac Ardystiad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

Canolfan Hamdden Crymych – Caroline Cooper – caroline.cooper@pembrokeshire.gov.uk – 01437 776690

 

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Celtic Tri- Adult and Junior Triathlon Club, Mark Edwards markedwards1927@googlemail.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Cymuned Aberhonddu L’Arche, Aberhonddu

Peekaboo Childminding Services- Elaine Pinder, lanidpinder@hotmail.com

SNAP Cymru

Ysgol Maesydderwen

Abercynon Sports Centre – Christopher Lock (Centre Manager), christopherlock@rctcbc.gov.uk

Cynefn.com – Laura Hickman Sell, hello@laurahickman.co.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd is a registered charity that provides vocational opportunities for people with disabilities/ disadvantage aged 16 to 65+. This includes both pre-employment and in work support that is person centred and tailored to the individuals needs.

Face 1st Face Painting – Dawn Tilley, 01443 218680,  dawn.tilley@virgin.net (Professional face and body painting for parties and events in South East Wales)

Jobcentre Plus, Aberdare – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Llantrisant – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Pontypridd – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Porth – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Tonypandy – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Treorchy – 0800 169 0190

Meadow Court Specialist Residential Service – Karen Williams, karenD.Williams@wales.nhs.uk

01443 675351

Meadow Court is a five bedded Specialist Residential Unit, which is purpose built to provide care for people with learning disabilities, who also display behaviours that challenge care services and who may be on the Autistic Spectrum. It is part of the Mental Health & Learning Disabilities Directorate within ABMUHB.

Sgiliau Cyf – Charlotte Evans, Charlotteevans@sgiliau.wales – 01633 619086

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Tîm Adnoddau Dynol CBS Rhondda Cynon Taf E-bost – cydraddoldeb@rctcbc.gov.uk Ffôn :-01443 444529

Grŵp Cyfryngau Cymunedol Crocels Cyf – Jonathan Bishop – Gwefan: http://www.crocels.net   – Tel:- 0845 4786390

Partneriaeth addysg amlgyfrwng ac adfywio cymunedol yw Crocels sy’n gwasanaethu Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru.

Ein cenhadaeth yw cyfrannu at hyfywedd, bywiogrwydd a datblygiad gweladwy rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd drwy addysg, datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Trwy wneud defnydd o ddysgu electronig wedi’i gyfuno â gweithgareddau adfywio cymunedol rydym yn cynyddu cyflogadwyedd pobl ifanc ac anabl, megis myfyrwyr, graddedigion a’r rhai na fyddent fel arfer yn gallu dod o hyd i waith heb gymorth cyfoedion mwy cymwys.

Celtic Tri- Adult and Junior Triathlon Club, Mark Edwards markedwards1927@googlemail.com

CS Judo Club, Julian Alexander, Head Coach, 07815207172, csjudoclub@gmail.com

Concentrating on social interaction, creative activities and the sensory and touch aspect of Autism in a safe and comfortable environment.All Coaches, DBS, Child protection and First Aid Certified.

Cymru Care Training Ltd  – Tracy Parkes, tracy.parkes@cymrucaretraining.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

ELITE Supported Employment Agency Ltd is a registered charity that provides vocational opportunities for people with disabilities/ disadvantage aged 16 to 65+. This includes both pre-employment and in work support that is person centred and tailored to the individuals needs.

Jobcentre Plus, Morriston – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Swansea – 0800 169 0190

Jobcentre Plus, Ystradgynlais – 0800 169 0190

Sainsbury’s Supermarket, 14 Alexandra Rd, Gorseinon, Swansea, SA4 4NW – Laurie Hannon,  Manager.gorseinon@sainsburys.co.uk

Shine Cymru Employability and Life Skills Centre, Hayley Evans info@shinecymru.co.uk

Provision for 16-25 year olds with moderate to complex learning difficulties and / or disabilities focussing on life skills, communication and employability skills.  Bespoke timetables will be put together following an initial assessment.

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

Swansea Carers Centre- Emma Daniels, admin@swanseacarerscentre.org.uk

Swansea Carers Centre is a specialist voluntary organisation providing support to unpaid carers and former carers across the City & County of Swansea.  We offer information, advice and support to make life easier for the carer and the person they are looking after. We provide opportunities for to meet other carers, share experiences and work together to get things changed for the benefit of everyone.

All our services are completely confidential. Our services include:

 • Welfare Benefit Advice
 • Counselling
 • Training & Personnel Development
 • Support groups
 • Volunteering Opportunities
 • Forums
 • Day centre and sitting service through our Caring Break Service
 • Parent Carer Advice
 
 

YMCA Abertaweinfo@ymcaswansea.org.uk01792 652032

Nod YMCA Abertawe yw trechu tlodi, gwella iechyd a lles, hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a gwella ansawdd bywyd i blant, pobl ifanc a chymunedau yn Abertawe a’r cyffiniau. – www.ymcaswansea.org.uk

Atebion Byw Abertawe / Sea View House

Mae angen newid ar bobl ac mae Atebion Byw Abertawe yn rhagweithiol, yn hyblyg, ac yn ymatebol i anghenion newidiol, risgiau, llesiant a dyheadau’r unigolion sy’n byw yn y gwasanaeth.

Rydym yn darparu gwasanaeth gofal cymdeithasol preswyl a chymorth arbenigol pwrpasol ac wedi’i deilwra’n unigol; gan gynnwys cymorth dwys gydag arsylwadau agos yn ôl yr angen ar gyfer oedolion â phroblemau iechyd meddwl, yn amrywio o iselder a phryder i sgitsoffrenia,

Anhwylder Deubegwn ac anhwylderau personoliaeth. Gallwn ddarparu pecynnau cymorth pwrpasol ac amgylchedd hyblyg sy’n ein galluogi i ymestyn ein gwasanaethau i unigolion sydd â hanes o hunan-niweidio bwriadol a damweiniol a/neu hanes o ymgais i gyflawni hunanladdiad. Gallwn ddarparu llety hyblyg, a chymorth wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion yr unigolyn a gall hyn amrywio o ddilyn llwybr adfer o gymorth dwys a rheolaeth amgylcheddol i gefnogi unigolyn gyda chynllun ail-alluogi i baratoi ar gyfer symud i amgylchedd llai cefnogol. megis byw â chymorth neu leoliadau byw’n annibynnol. Rydym wedi ein hyswirio ac yn gallu diwallu anghenion unigolion sydd wedi bod yn destun adran o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ac sy’n cael eu rhoi ar absenoldeb Adran 17, wedi’u rhyddhau o dan Orchymyn Triniaeth Gymunedol a/neu sy’n destun Ôl-ofal A117. A / neu Warcheidiaeth, MAPPA –

Cysylltwch â Karolina Morris Ffôn:- 01792 204141 E-bost – manager@swansealivingsolutions.co.uk

1st Pontypool Guide Unit – Rhiannon Fritter – Guide Leader, rhifritter@gmail.com  07913 755858

Action for Children – Canolfan y Dafarn Newydd i Deuluoedd, @ TOGs Centre, The Highway, New-Inn, Pont-y-pŵl, Tor-faen NP4 0PH

Canolfan Iaith a Chyfathrebu, Ysgol Uwchradd Fairwater, Cwmbrân

Cwmbran Centre, 1st Floor, Powys House, South Walk, Cwmbran, NP44 1PB

Day Opportunities Torfaen – Torfaen County Borough Council, Ty-nant-ddu resource Centre, Hospital Road, Pontnewynydd, Pontypool  NP4 8LE  |  Lynne Griffiths

Dolffiniaid Torfaen – Canolfan Berfformio, Mithceldean, Lôn Bethel Cwmbran Uchaf, Cwmbrân, Y Deyrnas Unedig NP44 5ST Frances Newton Hello@torfaendolphins.com – 07971 681499.

Mae Torfaen Dolphins yn glwb nofio perfformiad cynhwysol sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i leoli yn Torfaen sy’n croesawu nofwyr o ranbarth De Ddwyrain Cymru. Mae gennym ethos teuluol cryf a chredwn y gall pob plentyn gyflawni ei botensial dyfrol yn y dŵr a datblygu sgiliau gydol oes.

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Jobcentre Plus, Cwmbran  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Pontypool  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

MEITHRINFA ORIAU DYDD ‘WRIGGLES AND GIGGLES’, 70 Victoria Street, Hen Gwmbrân, Tor-faen NP33 4JP.

Shelite Fitness Personal Training  – Rachel Pugh  shelitefitness@live.co.uk

SNAP Cymru

The Entertainer (siop deganau), Cwmbrân

Ysgol Croesyceiliog, Woodland Road, Croesyceiliog, Cwmbrân, Tor-faen NP44 2YB

Ysgol Feithrin Two Locks, Two Locks Road, Cwmbrân NP44 7HQ

Ysgol Uwchradd Fairwater, Ffordd Tŷ Gwyn, Fairwater, Cwmbrân NP44 4YZ

Mae Arlwyo Ysgolion Torfaen – yn cyflogi dros 180 o staff, yn gweini brecwast ysgol yn ystod cinio ym mhob un o’r ysgolion cynradd ac mewn 3 o’r Ysgolion Cyfun yn ardal yr awdurdod lleol. Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol yn Nhorfaen, gofynnwch i ni am gopi o’n Polisi “Arlwyo ar gyfer Disgyblion â Diagnosis o Awtistiaeth” i gael manylion am sut y gallwn eich cefnogi. Ffon:- 01633 6447716

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen – Cyswllt; David Williams E-bost – youth2@torfaen.gov.uk– Ffôn:- 01633 648124

Gwasanaethau a Chymorth i bobl ifanc 11-25 oed.

 

Bay 5 Coffee House, The Promenade,Barry Island, Bro Morgannwg, CF62 5TJ, bay5coffee@hotmail.com

ELITE Supported Employment Agency Ltd – Kathy Rivett, krivett@elitesea.co.uk

Arloesi a Gwybodaeth, Cyngor Bro Morgannwg– Julia Sky- Disability Index Administrator, disabilityindex@valeofglamorgan.gov.uk

 • Vale Family Information Service
 • Vale Carers Services
 • The Index of Children and Young People with Disabilities or Additional Needs

Focus On – Gemma Dark-Trolley gemma@focusontraining.co.uk

A training company delivering vocational qualifications in the workplace.  They work with many different employers and their staff with the aim of up-skilling existing staff, changing recruitment practices for new staff through apprenticeships and providing development opportunities.

Jobcentre Plus, Barry  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Jobcentre Plus, Penarth  LYNDA.ORMEROD@dwp.gov.uk  |  0800 169 0190

Prosiect Ieuenctid Penarth, Westhouse Cottage, Stanwell Road, Penarth, Bro Morgannwg CF64 2ZA

Sainsbury’s Supermarket, Park Cres, Barry, CF62 6HE- Chris Stork, ​christopher.stork@sainsburys.co.uk

Sgiliau Cyf – Charlotte Evans, Charlotteevans@sgiliau.wales – 01633 619086

SNAP Cymru

Snowdrop Independent Living- Sally Inglesant, sally@snowdropindependentliving.co.uk

Snowdrop Independent Living assess, supply and install mobility aids and equipment across South Wales and our aim is to enable people with all levels of disability to achieve a fulfilling and independent life. Snowdrop have retail outlets in Penarth, Cardiff, Swansea and Haverfordwest, as well as several mobile engineering teams.

YMCA Barry – 01446 724000

Mae YMCA Barry yn Glwb Gymnasteg cynhwysol sy’n ymdrechu i gynnig Gymnasteg i bawb.

Agoriad Cyf – Robyn Williams, robyn@agoriad.org.uk

Specialist provider of employment and training services for disabled and disadvantaged people. Our primary activities all focus on helping individuals make the transition towards economic integration.

Barbwyr Gents Blades, Andrea Kirkham (Perchennog Rheolwr) Bladesgentsbarbers@gmail.com – 01978 312 915

Coleg Cambria – Student Services/TRAC and Administration Department – Nicola Henderson, TRAC Student Support Advisor – nicola.henderson@cambria.ac.uk – 0300 3030007

Coleg Cambria is a further and higher education college offering full time and part time courses, apprenticeships and employer training.

G2G Communities – Dr William G Lockitt, bill@g2gcommunities.org 01745 334482

G2G Communities CIC is a LEGO Education Innovation Studio and uses LEGO with a wide range of people of all ages to develop their self-confidence.

North Wales Crusaders Wheelchair Rugby League – Stephen Jones, steve@crusadersdisabilitysportsclub.co.uk

Wheelchair rugby league club. We provide a venue and facilities for people of all ages/sexes to participate in Wheelchair Rugby League. WhRL can be played by disabled and able bodied players.

Partneriaeth Awyr AgoredBethan Davies, 
bethan.davies@outdoorpartnership.co.uk

SNAP Cymru

SWS Group – Netty.hewitson@wrexham.gov.uk

SWS Group are a group of adults with learning difficulties who work under the safe places team. They complete assessment on local business to identify areas where individual who are vulnerable, could come to feel safe.

Canolfan Asesu Wrecsam

Wrexham CBC, Commissioning and Planning Team for Adult Social Services – Annette Hewitson, Commissioning & Planning Officer – Annette.Hewitson@wrexham.gov.uk

Your Space, Rachel Hancocks, yourspacemarches.co.uk

Activity and Social club for children and young adults on the Autistic Spectrum and or who may have other related conditions and supporting their families

We are a registered charity in England and Wales (charity Number 1153848) and a not for profit organisation 837544

We are based in the Wrexham borough and run sessions throughout the county. We have families registered with us from Wrexham, Denbighshire and Flintshire.

Deborah Hewson, Cydlynydd Gwasanaeth Cychwyn Hedfan

Flying.start@Wrexham.gov.uk

Mae Wrecsam Flying Start yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant rhwng 0 oed a hyd at eu pen-blwydd yn 4 oed a’u rhieni / gofalwyr, sy’n byw mewn rhai rhannau daearyddol o Wrecsam neu drwy atgyfeiriad allgymorth. Nod y rhaglen yw helpu plant i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd ar gyfer eu twf a’u datblygiad yn y dyfodol. Mae Flying Start yn canolbwyntio ar blant ac yn cefnogi rhieni / gofalwyr i ddarparu’r amgylchedd mwyaf cadarnhaol ar gyfer lles eu plant. Trwy nodi anghenion yn gynnar a darparu cefnogaeth gynnar, nod Flying Start yw gwella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc a’u bywyd yn y dyfodol. Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ymweld iechyd dwys, cefnogaeth ar gyfer datblygu iaith yn gynnar, cymorth rhianta a darparu gofal plant o ansawdd uchel wedi’i ariannu ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed. Mae’r holl wasanaethau cychwyn Hedfan yn rhad ac am ddim i deuluoedd.

Cynigir teuluoedd Flying Start:

 • Ymweliad cartref gan y Tîm Iechyd a Rhianta amlddisgyblaethol gan gynnwys Gwasanaeth Ymweld Iechyd gwell
 • Mynediad at gymorth rhianta a grwpiau rhianta
 • Gofal plant rhan-amser o ansawdd wedi’i ariannu ar gyfer plant 2-3 oed
 • Cefnogaeth lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar

Tîm Rheoli Prosiectau – Rheoli Prosiectau Adran Gofal Cymdeithasol – CBS Wrecsam – 01978 298 550

Tîm Diwrnod a Chyfleoedd Cyflogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – CBS Wrecsam – 01978 298436

Arbennig – Keys Group Ltd Mae Keys Group Ltd, yn darparu gofal preswyl i blant a phobl ifanc. Mae Arbennig yn gartref arbenigol i blant ag Awtistiaeth.

Ebost :- manager.arbennig@keys-group.co.uk

Gwasanaeth Adfer Cyngor Wrecsam – Cyswllt – David Martin – cyfeiriad e-bost david.martin@wrexham.gov.uk – Rhif cyswllt – 01978 298490.

 Rydym yn weithwyr cymorth sy’n helpu pobl sydd â salwch meddwl i wella ansawdd eu bywyd a’u lles. Yn hawdd mynd ato ac yn gyfeillgar, rydym yn helpu pobl i greu eu cynlluniau personol eu hunain i ddiwallu eu hanghenion, cynyddu annibyniaeth, a chyflawni eu nodau personol.

Lawrlwythiadau​

Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth